Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry prípadne záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu ako aj Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom .

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (napríklad heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hrackylevik.sk je spoločnosť Rusnák Architects s.r.o. Prehlasujeme, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane, okrem spoločnosti, ktorá vám objednaný tovar doručí. Náš IS je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás budeme vyžadovať Vaše meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Je to napríklad v prípade registrácie, zasielania správ - newsletterov, e-mailov, alebo v prípade Vašich otázok na naše produkty a služby.

K čomu údaje slúžia?

Naše stránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám oznamovali akékoľvek osobné údaje. Všetky informácie v na našej stránke sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov. Napríklad: obchodné podmienky, informácia o doručení, ochrana osobných údajov, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej, alebo dočasnej.

Bezpečnosť

Hracky Levík používa bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby sme ochránili Vaše dáta pred náhodnou, alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením, alebo pred prístupom neautorizovaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne menené podľa najnovšieho technologického vývoja.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Áno. Po zaregistrovaní sa do nášho e-shopu môžete spravovať Vaše osobné údaje a to upraviť alebo zmazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať žiadosť na náš kontaktný e-mail.

IP adresa

Vaša “IP Adresa” je číslo automaticky prideľované Vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP) Vami používanému počítaču. IP adresa môže byť automaticky určená a uložená v našom serveri kedykoľvek užívateľ tieto stránky navštívi, spolu s údajom o čase navštevy stránky. Zhromažďovanie IP adries je bežnou internetovou praktikou a väčšina webových stránok ho vykonáva automaticky. IP adresy môžeme použiť napríklad na určenie úrovne návštevnosti stránok, pri poskytovaní pomoci ako napríklad diagnostikou problémov so serverom, na zisťovanie podvodu a na správu stránok. IP adresy môžeme tiež používať a poskytovať na všetky účely, na ktoré využívame a poskytujeme Osobné údaje. Berte prosím na vedomie, že s IP adresami, serverovými súbormi a súvisiacimi informáciami nakladáme ako s informáciami neosobnej povahy, okrem toho, keď sme s nimi podľa príslušných právnych predpisov povinný nakladať inak.

Web stránky tretích strán

Na našich stránkach môžu byť odkazy prepojené na stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za spôsob vykonávania ochrany Osobných údajov na web stránkach prevádzkovaných tretími stranami, ktoré odkazujú, alebo sú prepojené s našimi stránkami, ani za praktiky súvisiace s ochranou Osobných údajov nezávislých spoločností prevádzkujúcich reklamu na Internete. Pridanie odkazu na naše stránky neznamená, že tieto stránky podporujeme. Nezávislí zástupcovia sú výhradne zodpovední za nimi prevádzkované webové stránky a akékoľvek informácie uvádzané na týchto webových stránkach.

Sociálne siete a ich interaktívne nástroje

Niektoré funkcie na našich stránkach Vám môžu umožniť interakciu s nami a inými osobami. Tieto zahŕňajú blogy, nástenky, funkciu posielania správ, chatu a vytvárania komunitných profilov. Ak budete tieto prvky využívať, mali by ste si byť vedomí toho, že všetky informácie, ktoré do nich vložíte, vrátane Vášho mena, lokality a e-mailovej adresy, môžu byť verejne dostupné iným osobám. Nie sme zodpovední za žiadne informácie, ktoré sa rozhodnete zadať do týchto interaktívnych prvkov a dôrazne Vám doporučujeme, aby ste do nich nezadávali citlivé Osobné údaje (ako sú napríklad rodné čísla, informácie o zdravotnom stave alebo kreditných kartách). Ak budete tieto funkcie využívať, môžu vaše osobné údaje zostať uchované na stránkach aj potom, čo tieto stránky prestanete využívať a navštevovať.

Uchovávanie údajov (záloha údajov)

Za predpokladu splnenia požiadaviek zo zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov môžeme Vaše osobné údaje uchovávať počas obdobia nevyhnutného pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto prehlásení o ochrane informácií, ak nebude zo zákona požadovaná, alebo povolená dlhšia doba na ich uchovanie.

Požitie stránok deťmi

Stránky nie sú určené pre užívateľov pod vekovú hranicu pätnásť (15) rokov a žiadame, aby tieto osoby pomocou tejto stránky svoje osobné údaje neposkytovali.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

122/2013 Z.z. - o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ŠTVRTÁ HLAVA
OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
§ 28
Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29 Poskytnutie informácií dotknutej osobe

(1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
(2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30 Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Obsah našich stránok je chránený autorským zákonom, preto akékoľvek kopírovanie ako aj šírenie obsahu bez nášho súhlasu je nezákonné.