Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok spol. Rusnák Architekt s.r.o. Moyzesova 79,900 01 Modra (Ďalej len Levík hračky)

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Levík hračky môže kedykoľvek zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve našich stránok . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred tým. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.
Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

II. Priebeh objednávky

Ihneď po obdržaní Vašej objednávky o tom budete informovaný aj e-mailom. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim - kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva aj objednávka e-mailom, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim a po následnom telefonickom potvrdení a prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontaktovanie nutné k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase jej potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet, miesto doručenia), cena za tovar a prepravu, termín a spôsob doručenia.

III. Storno

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonicky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípadoch ak:

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď

tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.

IV. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu.

Náklady na dopravu sa užívateľovi automaticky vypočítajú pri odosielaní objednávky alebo si bude môcť zvoliť preferovaný spôsob, pokiaľ mu je v objednávke ponúkaný. Odoslaním Vašej objednávky do nášho systému potvrdzujete súhlas s cenou za doručenie.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa dodržať ceny uvedené na našich stránkach v čase Vašej objednávky.

V. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie k dispozícii na sklade (môže sa tak stať aj v súvislosti viacerých objednávok v rovnakom čase), zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom ihneď po zistení tejto skutočnosti, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, prípadne si dohodnúť ďalší postup, alebo Vám náhradu za objednaný tovar.

VI. Doručenie

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.

Poplatok za doručenie nezávisí od vybratého výrobku je jednotný pre všetky typy balíkov a je vždy aktuálny v čase vyplnenia Vašej objednávky. Robíme všetko preto, aby sme dodržali dodacie lehoty uvedené na našich stránkach, avšak nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia, alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.

Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že nami zaslané produkty zodpovedajú Vašej objednávke a že nie sú poškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte podrobne každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.

Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov.

V prípade, ak sa potvrdí dodanie nezodpovedajúce objednávke, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než tá druhá možnosť.

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov ako aj aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu dodávky, Vás žiadame, aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:

Vašu platenú e-mailovú adresu

Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

VII. Záruka, reklamácia a servis

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

  • zákonom stanovenú záručnú lehotu

  • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady

záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku/výrobkov hradí užívateľ. Každý Vami reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme.


Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu výrobku, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov, alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.
Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený.
V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.
Zákazník je ďalej povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti sa zaväzuje bezodkladne informovať , prevádzkovateľa internetového obchodu. / t.j. max do 24hod / Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail  (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA / e-shop) a to bez zbytočného odkladu.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
• označenie reklamovaného tovaru
• dôvod reklamácie
• termín nákupu

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Reklamačná doda sa začína dnom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu


Záruky od výrobcu pre výrobky predávané nepokrývajú :

  • nahradenie spotrebného materiálu

  • nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov, preto Vám odporúčame pozorne si prečítať návod na použitie,

  • poruchy spojené s príslušenstvom,

  • chyby zavinené zásahom mechanika

  • chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)

V prípade, že výrobca odmietne hradiť opravu, vystaví Vám cenovú ponuku na opravu. Ak odmietnete cenovú ponuku na opravu, výrobca požiada o úhradu administratívnych poplatkov. V prípade, že s ponukou na opravu súhlasíte, požiadame Vás o jej uhradenie bankovým prevodom.

Ako postupovať v prípade poruchy:
V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom, alebo telefonicky. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme.

VIII. Storno

Vaša spokojnosť, alebo vrátenie peňazí
Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 7 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme.

IX. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi sú čítané a kontrolované. Levík hračky si vyhradzuje právo zamietnuť, alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).